Menu

Diabetes Care

Registrácia do FreeStyle Vernostného programu

FreeStyle vernostný programAk vlastníte Abbott Diabetes Care glukomer, môžete sa zaregistrovať vo FreeStyle Vernostnom programe – našom bezplatnom zákazníckom programe. Jediné, čo musíte urobiť, je zaregistrovať si svoj glukomer u nás.

Získajte služby a výhody pre registrovaných členov. Zaregistrovať si môžete glukomery FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Optium.

V prípade, že potrebujete asistenciu, volajte bezplatnú infolinku 0800 189 564 alebo nám napíšte na tomas.popper@abbott.com.

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Informácie o glukomere

napr.: LAMW027S30587

Osobné údaje

Informácie o liečbe

×

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dobrovoľným uvedením osobných údajov do registračného formulára vyššie v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), súhlasím ako dotknutá osoba s tým, aby spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 35 702 958 ako prevádzkovateľ (ďalej len „Abbott“) spracovávala moje osobné údaje v rozsahu tak, ako je uvedené v registračnom formulári vyššie za účelom:

 • (i) využívania doživotnej záruky na mnou zakúpený produkt spoločnosti Abbott, pričom čas platnosti súhlasu je obdobie, po ktoré trvá záruka na mnou zakúpený produkt spoločnosti Abbott - glukomer so sériovým číslom uvedeným v registračnom formulári vyššie; a/alebo
 • (ii) marketingového spracovania mojich osobných údajov, pričom marketingovým spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zasielanie informačných materiálov o produktoch, službách a akciách, propagačných materiálov, obchodných oznamov, aktuálnych kampaní alebo noviniek a čas platnosti súhlasu je 10 rokov.

V rámci marketingového spracovania mojich osobných údajov týmto zároveň súhlasím, aby ma spoločnosť Abbott kontaktovala pre účely reklamy, informácií komerčnej komunikácie, priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti Abbott prostredníctvom automatického telefonického volacieho systému, poštou, elektronickou poštou, SMS a/alebo MMS.

Prehlasujem, že osobné údaje, ktoré poskytujem prostredníctvom tohto registračného formulára, sú pravdivé a v prípade ich zmeny som povinný o ich zmene informovať spoločnosť Abbott.

Moje osobné údaje sú spracovávané na základe právneho vzťahu založeného medzi spoločnosťou Abbott ako prevádzkovateľom a mojou osobou na základe tejto on-line registrácie. Oprávnenými osobami u spoločnosti Abbott sú štatutárne orgány spoločnosti Abbott: Ing. Monika Pössová, RNDr. Alan Undus a zamestnanec spoločnosti Abbott zodpovedný za zákaznícke oddelenie: Tomáš Popper - Sales and Customer Service Specialist, tel. kontakt +421 918 605 154, mail: tomas.popper@abbott.com. Poskytnutím tohto súhlasu potvrdzujem, že mi bola preukázaná totožnosť oprávnených osôb spoločnosti Abbott.

Beriem na vedomie, že:

 • (i) moje osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane ani nebudú zverejnené; a
 • (ii) moje osobné údaje môžu byť sprístupnené akejkoľvek osobe v rámci Skupiny, vo všetkých štátoch a jurisdikciách, v ktorých sa takáto osoba nachádza alebo môže nachádzať, vrátane krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v rámci vyššie uvedených účelov, pre ktoré boli osobné údaje poskytnuté; na účely tohto súhlasu termín „Skupina“ zahrňuje nasledujúce osoby: spoločnosť Abbott, s ňou Prepojené osoby tak, ako sa môžu v priebehu času meniť. Termín „Prepojené osoby“ zahrňuje osoby: (a) ktoré sú vo vzťahu k spoločnosti Abbott osobou ovládanou alebo ovládajúcou v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z., obchodného zákonníka (ďalej len „obchodný zákonník“), a (b) osoby konajúce v zhode so spoločnosťou Abbott alebo s osobou uvedenou v predchádzajúcom bode (a) v zmysle obchodného zákonníka, a (c) osoby spojené so spoločnosťou Abbott akoukoľvek zmluvou o manažmente/riadení.

Beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje dobrovoľne a týmto potvrdzujem, že som oboznámený so svojím právom najmä vyžadovať:

 • (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané,
 • (ii) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,
 • (iii) presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Abbott získala moje osobné údaje na spracúvanie,
 • (iv) zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • (vi) likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • (vii) likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • (viii) blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Pokiaľ si neželáte, aby spoločnosť Abbott naďalej spracúvala Vaše osobné údaje, môžete svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať e-mailom na adresu tomas.popper@abbott.com alebo telefonicky na našu bezplatnú infolinku 0800 189 564.

E-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu Vám bude zaslaný po kliknutí na „Odoslať formulár“.

Overovací kód

captcharefresh

TPOR-A4SGY9E

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com