Menu

Diabetes sa týka každej rodiny

Témou pre Svetový deň diabetu a Svetový mesiac diabetu v rokoch 2018 a 2019 je Rodina a diabetes. Dvojročný časový rámec bol zvolený s cieľom čo najviac uľahčiť plánovanie, prípravu, propagáciu a účasť.

Materiály a akcie, ktoré federácia IDF počas dvoch rokov kampane pripraví, sa budú zameriavať na:

 • zvyšovanie informovanosti o vplyve diabetu na rodinu a podpornú sieť ľudí postihnutých týmto ochorením;
 • podporu úlohy rodiny v liečbe, starostlivosti, prevencii a vzdelávaní o diabete.

V súčasnosti je diabetom postihnutých viac než 425 miliónov ľudí. Väčšina z nich má diabetes 2. typu, ktorému sa dá do veľkej miery predchádzať pravidelnou fyzickou aktivitou a zdravou a vyváženou stravou, ako aj podporou zdravých životných podmienok. Rodiny zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení rizikových faktorov pre diabetes 2. typu, ktoré možno modifikovať, a musia mať k dispozícii vzdelávanie, zdroje a prostredie, ktoré im umožní viesť zdravý život.

U 1 z 2 ľudí zostáva diabetes 2. typu nediagnostikovaný. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčom k predchádzaniu komplikáciám diabetu a dosahovaniu zdravých výsledkov. Diabetom sú potenciálne dotknuté celé rodiny, preto je poznanie príznakov, symptómov a rizikových faktorov všetkých typov diabetu nevyhnutné na to, aby sa ochorenie odhalilo čo najskôr.

Diabetes môže byť pre jednotlivca a rodinu cenovo nákladný. V mnohých štátoch môžu len samotné náklady na inzulínové injekcie a každodenné monitorovanie pohltiť polovicu príjmu, ktorý má priemerná rodina k dispozícii, pričom príliš veľký počet ľudí nemá pravidelný a cenovo priaznivý prístup k základným liekom na diabetes. Preto je naliehavo potrebné zlepšiť prístup k cenovo priaznivým liekom na diabetes a k zdravotnej starostlivosti, aby sme predišli zvýšeným nákladom pre jednotlivca a rodinu, ktoré majú vplyv na zdravotné výsledky.

Menej než 1 zo 4 rodinných príslušníkov má prístup k programom vzdelávania o diabete. Bolo preukázané, že podpora rodiny v rámci starostlivosti o diabetes má výrazný vplyv na zlepšenie zdravotných výsledkov diabetikov. Preto je dôležité, aby boli nepretržité programy vzdelávania a podpory zamerané na vlastnú starostlivosť o seba prístupné všetkým diabetikom a ich rodinám, aby sa zmiernil emocionálny vplyv ochorenia, ktorý môže viesť k negatívnej kvalite života.

Posolstvá kampane, materiály a propagačné akcie Svetového dňa diabetu a Svetového mesiaca diabetu v rokoch 2018–19 budú k dispozícii čoskoro, aby sa diabetici i širšia komunita mohli pripraviť na informačné činnosti počas celého novembra.

Hlavné posolstvá Svetového dňa diabetu 2018–19

Primárnym cieľom kampane Svetového dňa diabetu a Svetového mesiaca diabetu v rokoch 2018–19 je zvýšiť informovanosť o vplyve diabetu na rodinu a podporiť úlohu rodiny v liečbe, starostlivosti, prevencii a vzdelávaní o tomto ochorení.

Kampaň sa bude zameriavať na tri hlavné oblasti:

 • Odhaľte diabetes
 • Predchádzajte diabetu
 • Liečte diabetes

Včasné odhalenie diabetu sa týka aj rodiny

 • Jeden z dvoch diabetikov zostáva nediagnostikovaný. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčom k prevencii alebo spomaleniu život ohrozujúcich komplikácií.
 • Ak sa diabetes 1. typu neodhalí včas, môže viesť k vážnemu postihnutiu alebo smrti. Poznajte príznaky a symptómy, aby ste mohli chrániť seba a svoju rodinu.

Prevencia diabetu 2. typu sa týka aj rodiny

 • Mnohým prípadom diabetu 2. typu možno predísť zdravým spôsobom života. Zmiernenie rizika, ktoré hrozí vašej rodine, sa začína doma.
 • Keď sa rodina stravuje zdravo a spoločne cvičí, prospieva to všetkým jej členom a motivuje ich to k formám správania, ktoré by mohli predísť výskytu diabetu 2. typu v rodine.
 • Ak máte v rodine diabetes, spoznajte riziká a varovné príznaky, na ktoré sa je potrebné zamerať, a zistite, čo môžete urobiť, aby ste diabetu a jeho komplikáciám predišli.
 • Rodiny musia žiť v prostredí, ktoré podporuje zdravý spôsob života a pomáha im predchádzať diabetu 2. typu.

Moja starostlivosť o diabetes sa týka aj mojej rodiny

 • Liečba diabetu si vyžaduje každodenné ošetrenia, pravidelné monitorovanie, zdravý spôsob života a neustále vzdelávanie. Podpora rodiny je kľúčová.
 • Všetci zdravotnícki pracovníci by mali mať vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby dokázali jednotlivcom a rodinám pomôcť diabetes liečiť.
 • Vzdelávanie a nepretržitá podpora by mali byť dostupné všetkým ľuďom a rodinám s cieľom pomôcť im pri liečbe diabetu.
 • Základné lieky na diabetes a starostlivosť o diabetikov musia byť dostupné a cenovo priaznivé pre každú rodinu.